classiera loader

اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری به عنوان یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت امور خدمات و پشتیبانی میباشد که از اهم وظایف و مسئولیهای آن میتوان ارائه خدمات فنی و همچنین پشتیبانی کلیه واحدهای دانشگاه در زمینه فعالیت های فنی را نام برد و از واحدهای امور ساختمانی و عمرانی، امور برق و مخابرات، امور تأسیسات، انبار خدمات فنی و مصالح، بازسازی، نقاشی و درودگری تشکیل گردیده است که خلاصه وظایف هر یک از واحدها به شرح ذیل می باشد.