classiera loader

الکترونیک در لغت نامه فارسی تعریف نشده است و از واژه لاتین (electronic) اقتباس شده است.
الکترونیک در اوایل قرن بیستم از کلمه الکترون گرفته شده است الکترون ها ذرات ریزی در اتم می باشند
که با بار الکتریکی منفی به عنوان ذرات بنیادی به دلیل نداشتن اجزای کوچکتر شناخته می شوند.