classiera loader

یادگیری پژوهش محور (inquiry based learning) نوعی نگرش و رویکرد آموزشی است که بر تحقیق و بررسی و حل مسئله تاکید دارد. یادگیری پژوهش محور با دیگر رویکردهای سنتی و قدیمی فرق دارد زیرا به نوعی یادگیری معکوس است.

به جای ارائه اطلاعات و یا “پاسخ ها” از همان بدو کار معلمین کار را با ارائه طیف وسیعی از سناریوها، پرسش ها و مسائل آغاز می کنند تا دانش آموزان در مورد آنها دست به تحقیق و بررسی بزنند.